انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

شاخه تربیت اسلامی کرمان

انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

شاخه تربیت اسلامی کرمان

انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
انجمن فلسفه تعلیم و تربیت شاخه کرمان با هدف توسعه اندیشه های بنیادین اسلامی برآنست که با توکل بر خدا ساختاری منسجم، یکپارچه و برمبنای آموزه های دینی جهت ایجاد نظام تعلیم و تربیت در راستای تربیت انسان ترازجامعه دینی را بنیان نهد.
آخرین نظرات

دکتر مراد یاری دهنوی(رئیس انجمن و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان رشته فلسفه تعلیم و تربیت)

 

فاطمه ابراهیمی

فاطمه ایرانمنش

محبوبه اسدی

حیدر اسماعیل پور

محدثه برهانی نژاد

سمانه ترابی

بهار شریفی

نعیمه شفیعی

مهسا خطیبی

غلامرضا دانشی

پرهام درگاهی

طاهره زحمتکش

محسن زنگی آبادی

احمد عرب

حسنی کاظمی

محمدرضا مددی

سیمین مرادی

زهرا منگالی

زینب نادری

فاطمه نادی

زهره نورالدینی

مهدیه یوسفی